huurovereenkomst motortrailer

Artikel 1: Het gehuurde, de huurprijs en de waarborgsom.

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een aanhangwagen.

  • Omschrijving type aanhangwagen: Motortrailer Stema STM tot 3 motoren 251x153cm 1000KG geremd of gesloten motortrailer 1 motor 250x125x150cm 750KG ongeremd.
  • Verlenging is mogelijk in overleg met de verhuurder.

1.2 De huurprijs dient door huurder bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan.

1.3 Bij de ondertekening van deze huurovereenkomst is huurder een bedrag van €100,- gepast contant verschuldigd aan verhuurder als waarborgsom voor het naar behoren nakomen van de verplichtingen, die uit deze huurovereenkomst voortvloeien. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 2: Duur.

De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beëindigingstijdstip.

Indien huurder de aanhangwagen niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de aanhangwagen bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij de aanhangwagen tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd de aanhangwagen zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder.

Artikel 3: Staat van de aanhangwagen.

Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de aanhangwagen op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.

Artikel 4: Verplichtingen van de huurder.

4.1 Huurder dient de aanhangwagen bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon en onbeschadigd terug te bezorgen.

4.2 Huurder dient de aanhangwagen zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan de aanhangwagen aan te brengen.

4.3 Huurder dient aanspraken van derden op de aanhangwagen af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen.

4.4 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de aanhangwagen niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd de aanhangwagen aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.

4.5 Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een deugdelijke auto en een WA-verzekering.

Artikel 5: Schade aan de aanhangwagen.

5.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de aanhangwagen door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de aanhangwagen, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van de aanhangwagen, voor rekening en risico van huurder.

5.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de aanhangwagen alsmede diefstal van de aanhangwagen terstond aan verhuurder te melden.

5.3 Veranderingen en/of reparatie aan de aanhangwagen mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden verricht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid.

6.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of

aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in de aanhangwagen bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de aanhangwagen. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.

6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de aanhangwagen, daaronder mede begrepen overbelasting van de aanhangwagen en de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 7: Opzegging/ontbinding.

7.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt.

7.2 Indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip

7.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de aanhangwagen in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van verhuurder te worden gesteld. Indien de aanhangwagen gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder de aanhangwagen niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

7.4 Indien huurder niet in staat is de aanhangwagen aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de aanhangwagen, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.

Artikel 8: Verzekering.

De huurder verklaart dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van:

  • Schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed;
  • Schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;
  • Het (eventuele) eigen risico.

Artikel 9: Vast zetten van de lading.

9.1 Red Hand Classics is niet aansprakelijk voor schade aan de lading door het vast zetten of het gebruik van de motortrailer.

Wij van Red Hand Classics kunnen u tips geven over hoe u een lading kunt vast zetten maar hierop kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld door eventuele schade aan de lading.

9.2 Het vervoeren en vastzetten van de lading zal ten alle tijden het risico zijn van de huurder.

Artikel 10: Rijbewijs en eisen.

De huurder verklaart dat hij/zij in het bezit is van het juiste rijbewijs.

  • De huurder is minimaal in het bezit van een B-rijbewijs.

Het voertuig van de huurder moet het maximum gewicht van de aanhangwagen mogen trekken volgens https://ovi.rdw.nl/ hierop kunt u gemakkelijk zien of het trekkend voertuig de aanhangwagen mag trekken en of u boven of onder de 3500KG komt samen met het trekkend voertuig.

  • Het voertuig en de aanhangwagen mogen samen niet meer dan 3500KG wegen met een B-rijbewijs. Dit wordt berekend aan de hand van het maximum gewicht van het trekkend voertuig plus het maximum gewicht van de aanhangwagen ongeacht of de aanhangwagen geladen is of niet.

Artikel 11: Bestemmings-/verzekeringsgebied.

Tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen, is het de huurder niet toegestaan zich zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder met het gehuurde buiten Nederland te begeven. Een eenmaal verkregen toestemming geldt slechts onder de voorwaarden:

  • Dat de in sub a bedoelde aansprakelijkheidsverzekering voor het betrokken land dekking biedt, zoals moet blijken uit het bij de verzekering afgegeven internationaal motorrijtuigen verzekeringsbewijs (groene kaart).
  • Dat de huurder ten behoeve van de trekauto een repatriëringsverzekering met aanhangwagensupplement heeft afgesloten, waarbij het transport of terugrijden van de trekauto in combinatie met het gehuurde volgens de gebruikelijke voorwaarden is gedekt.

Artikel 12: Gehuurde aanhangwagen met toebehoren.

Voorafgaand aan het in ontvangst nemen van het gehuurde worden door verhuurder mondeling aanwijzingen en instructies verstrekt. Het gehuurde wordt in goede staat en in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen voorzien van accessoires, zoals omschreven in de huurovereenkomst, aan huurder ter beschikking gesteld.

  • 12x Spanband met haak, 1x disselslot met slot en sleutel, 1x disselbox met sleutel, 1x reserve wiel, 1x oprijplaat, 1x verloopstekker (optioneel).

Artikel 13: bekeuringen / overtredingen.

Als de huurder een overtreding heeft begaan met de aanhangwagen dan zal deze bekeuring door de huurder betaald moeten worden.

De verhuurder kan terugkijken of de bekeuring / overtreding door de desbetreffende huurder is gemaakt en hierop zal de bekeuring naar de huurder gestuurd worden.

Winkelwagen
nl_NLNederlands
Scroll naar boven
Chat openen
Hulp nodig?