Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt Red Hand Classics, gevestigd te 5121 LD te Rijen, aan de Parallelweg 50.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “koper” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken worden vervaardigd, geïnstalleerd en/of geleverd dan wel diensten worden verricht door Red Hand Classics.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Red Hand Classics, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van zaken en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij uitdrukkelijk met Red Hand Classics anders is overeengekomen. Verwijzingen door kopers naar hun eigen voorwaarden worden door Red Hand Classics niet aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Red Hand Classics.
 2. Indien de voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten, catalogi of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.
 2. Koper heeft het recht en de mogelijkheid om de zaken vooraf te bezichtigen, te onderzoeken of te doen onderzoeken en zich te overtuigen van de hoedanigheid.
 3. Alle overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door al dan niet in dienst van Red Hand Classics zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand, nadat deze door Red Hand Classics, danwel door een door hem uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, danwel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
 4. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en accoord bevonden geacht, tenzij binnen 3 werkdagen na de verzending door Red Hand Classics schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

Artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Red Hand Classics te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de correcte tenuitvoerlegging van één en ander voor rekening van koper.
 2. Red Hand Classics behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de opdracht, eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
 3. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aan gebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Red Hand Classics wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Red Hand Classics géén verantwoordelijkheid.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Red Hand Classics bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd Zij heeft de plicht desgevraagd koper tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 2. Red Hand Classics is gerechtigd zonder toestemming van koper, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoerring van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 3. Alle zaken worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van de totstandkoming van de koopovereenkomst.

Artikel 6 Prijzen

 1. De prijzen van Red Hand Classics zijn exclusief (eventuele) omzetbelasting en exclusief verschuldigde vrachten, in en uitvoerrechten, stations , bewakings-, inklarings en verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen van Red Hand Classics zijn berekend voor levering af bedrijf/magazijn Red Hand Classics. Bij levering elders, op verzoek van koper, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van koper.
 3. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren, die de prijs van de zaken of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Red Hand Classics gerechtigd deze wijzigingen dienovereenkomstig aan koper door te berekenen.

Artikel 7 Levering

 1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld van Red Hand Classics zijde, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 2. Vanaf het moment van levering van zaken t.b.v. koper geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico.
 3. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop de zaken bij Red Hand Classics gereed zijn. Daarna zijn de zaken voor risico van koper. Komen Red Hand Classics en koper vervoer/bezorging naar koper of naar een derde, dan geschiedt bezorging uitsluitend franco en na volledige betaling van de overeengekomen prijs, inclusief derhalve eventuele overeengekomen vrachtkosten en alle andere kosten met betrekking tot levering. Red Hand Classics behoudt het recht bij levering de kosten voor vervoer/bezorging afzonderlijk te factureren. Indien de zaken dienen te worden vervoerd/bezorgd naar koper of naar een derde, geschiedt zulks voor risico van koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Koper dient alsdan te allen tijde diens medewerking aan de feitelijke afleveringshandeling te verlenen. De feitelijke aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van de zaken op de overeengekomen plaats, danwel op het punt, dat voor het gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Red Hand Classics is vrij in de keuze van het transportmiddel. Koper draagt zorg voor de lossing, behoudens andersluidend beding.
 4. Alle bestellingen worden met track en trace optie verstuurd, Red Hand Classics kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een juiste aflevering, dit is geheel voor risico van de koper.
 5. Na voornoemde periode heeft Red Hand Classics het recht – ter keuze van Red Hand Classics – hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Red Hand Classics op schadevergoeding jegens koper.
 6. Indien een koper een bestelling plaatst op afroep, moet deze binnen de termijn welke door koper is gesteld en door Red Hand Classics is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen. Voldoet opdrachtgever binnen acht dagen na afloop van de afroeptermijn niet aan voornoemde verplichtingen, dan heeft Red Hand Classics het recht de verkochte zaken aan koper in rekening te brengen, en deze voor rekening en risico van koper op te slaan, danwel de overeenkomst te ontbinden.
 7. Een bij aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der zaken juist weer te geven, tenzij koper eventuele bezwaren daartegen terstond bij aflevering schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan Red Hand Classics.

Artikel 8 Zekerheidsstelling

 1. Red Hand Classics is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van koper te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, danwel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van koper is gewijzigd, heeft Red Hand Classics het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Red Hand Classics alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling door koper geschiedt ofwel bij vooruitbetaling, derhalve voor aflevering van de zaak, per bank ofwel in contanten bij de aflevering. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, kan betaling binnen 7 dagen na factuurdatum geschieden.
 2. Ten aanzien van geen enkele betaling komt aan koper enig recht op korting verrekening of compensatie toe.

Artikel 10 In verzuim zijn van koper

 1. Indien koper niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, respectievelijk gebruik maakt van de schuldsanering (WSNP), wordt koper van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Red Hand Classics verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Het onder sub 1 bedoelde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke handelsrente, op voet van artikel 6:119a B.W. gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
 3. In de onder sub 1 bedoelde gevallen heeft Red Hand Classics eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Red Hand Classics, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Red Hand Classics dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens koper, één en ander voor zover dit door de wanprestatie danwel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
 4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de wettelijke regeling. Indien Red Hand Classics echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op koper worden verhaald. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11 Recht van retentie

Red Hand Classics is gerechtigd om zaken die Red Hand Classics van en voor koper onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Red Hand Classics besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van koper, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van koper, tenzij koper voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Red Hand Classics geleverde zaken of te leveren zaken blijven eigendom van Red Hand Classics, zolang koper de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesse en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.
 2. Zolang het eigendom van de geleverde zaken of te leveren zaken bij Red Hand Classics blijft berusten, zoals bedoeld in het bepaalde van sub 1, is koper, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Bij overtreding door koper van het bepaalde in sub 2 zal deze aan Red Hand Classics een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van 1 maal de netto-factuurwaarde, onverminderd het recht van Red Hand Classics op aanvullende schadevergoeding.
 4. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een koper is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens Red Hand Classics aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor Red Hand Classics ontstaat.

Artikel 13 Bruikleen

Door Red Hand Classics in bruikleen verstrekte materialen blijven eigendom van Red Hand Classics en kunnen zonder toestemming van koper worden opgehaald. Voornoemde materialen mogen niet zonder toestemming van Red Hand Classics aan derden ter hand worden gesteld in de meest ruime zin des woords.

Artikel 14 Overmacht

 1. Red Hand Classics is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Red Hand Classics verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Als overmacht wordt mede beschouwd en contractueel daarmee gelijkgesteld: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, oproer, oorlog, staking, inbeslagneming, onderbreking van de productie, gebrek aan grondstoffen/halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, brand, andere calamiteiten, transportmoeilijkheden en geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, voor zover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
 2. Zodra een onder sub 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal Red Hand Classics daarvan mededeling doen aan koper.
 3. Indien nakoming door Red Hand Classics tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 4. Indien nakoming door Red Hand Classics blijvend onmogelijk is zal koper gerechtigd zijn de overeenkomst te ont-binden mits binnen 8 dagen na kennisneming aan Red Hand Classics schriftelijk medegedeeld en onder de verplichting om van Red Hand Classics af te nemen en hem te ver-goeden het uitgevoerde gedeelte van de order. Hetzellde geldt wanneer de nakoming door Red Hand Classics slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 3 maanden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkt)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Red Hand Classics niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, bij koper.
 2. De aansprakelijkheid van Red Hand Classics strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is danwel, indien hij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van Red Hand Classics zich pleegt te verzekeren. De aansprakelijkheid beperkt zich in ieder geval tot het factuurbedrag.
 3. Red Hand Classics heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van koper ongedaan te maken.
 4. Voorlichting over gebruik en toepassing van de zaak geeft Red Hand Classics naar beste weten op grond van research en ervaring. Niettemin zijn alle opgaven en inlichtingen aangaande geschiktheid en toepassing van de zaken onverbindend en ontslaan zij koper niet van een eigen onderzoek en proefneming. Adviezen zijn vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid.
 5. Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaken of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaken niet geschikt zijn, dan kan Red Hand Classics hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Koper vrijwaart Red Hand Classics hiertegen.
 6. Er is geen garantie op originaliteit van een (onderdeel) van een zaak. Een zaak wordt uitsluitend verkocht als verzamel- of decoratieobject.
 7. Koper vrijwaart Red Hand Classics tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Koper vrijwaart Red Hand Classics in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade, die veroorzaakt is doordat koper en Red Hand Classics onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Red Hand Classics.

Artikel 16 Reclame

 1. Koper is terstond na levering verplicht controle uit te oefenen op gebreken, manco’s en dergelijke van een zaak. Het recht op reclame vervalt, indien niet op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering van de zaken een klacht aan Red Hand Classics schriftelijk is kenbaar gemaakt. Gebreken, manco’s en klachten die bij controle redelijkerwijs niet konden worden geconstateerd, dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar worden gemaakt en wel uiterlijk binnen 7 dagen nadat zij zijn geconstateerd danwel in redelijkheid naar maatstaven van een oplettende koper, geconstateerd hadden kunnen worden. Na verloop van voornoemde termijnen zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan koper in rekening gebracht worden
 2. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Red Hand Classics, onder door Red Hand Classics te bepalen voorwaarden.
 3. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zal Red Hand Classics alsdan zorgdragen voor vervanging van de zaak of verrichte werkzaamheden danwel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Red Hand Classics daardoor gevallen, integraal voor rekening van koper.
 5. Klachten met betrekking tot de factuur dienen schriftelijk binnen 5 dagen na factuurdatum worden ingediend.
 6. Indien koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting jegens Red Hand Classics niet op. Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling.
 7. Het onder sub 1 bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden. Er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

Artikel 17 Verjaring

Alle rechtsvorderderingen van koper uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, danwel vanaf de dag dal de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 18 Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Red Hand Classics worden aangepast. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Red Hand Classics.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 3. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten, van overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 4. Voorzover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waar Red Hand Classics gevestigd is.
 5. De tekst van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Red Hand Classics zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 88334007. De voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de website Redhandclassics.com.
Winkelwagen
nl_NLNederlands
Scroll naar boven
Chat openen
Hulp nodig?